ALGEMENE VOORWAARDEN

VA-Marieke webdesign
2019 te Laren NH

Artikel 1 / Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van VA-Marieke webdesign.
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en VA-Marieke webdesign.

Artikel 2 /Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door VA-Marieke webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door VA-Marieke webdesign verrichtte handelingen.
2.2.Door ondertekening van een overeenkomst met VA-Marieke webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van VA-Marieke webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VA-Marieke webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 / Aanbiedingen en offertes
3.1. De door VA-Marieke webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
3.2. VA-Marieke webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan VA-Marieke webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en VA-Marieke webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VA-Marieke webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Ze zijn alleen van toepassing op de aangevraagde offerte en 2 maanden geldig.


Artikel 4 / Prijzen, facturatie en betalingen  
4.1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat VA-Marieke webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor VA-Marieke webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.3. Tenzij anders overeen gekomen: volledige betaling van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De ontwikkelingen van de website zijn te volgen door de opdrachtgever.
4.4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (betaling twee maanden voordat het contract afloopt).
4.5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en heeft u over de rest van het contractjaar nog 3 aanpassingen tegoed. Alle aanpassingen na dit tegoed worden in rekening gebracht, zoals van tevoren is afgesproken. Tenzij anders is overeengekomen.
4.6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door VA-Marieke webpagina’s aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
4.9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,=. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5 / Onderhoud van de website en onderhoudscontracten  
5.1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
5.2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
- Het ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever voor op de bestaande webpagina’s/site. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s.
- Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen de afspraken zoals ze staan aangegeven in het onderhoudscontract.
- Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
5.3. De benodigde en aangevraagde aanpassingen voor de website worden per maand gefactureerd.
5.4. De basiskosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
5.5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 Artikel 6 / Verplichtingen van de opdrachtgever
 6.1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
6.2. VA-Marieke webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door VA-Marieke webdesign. Daarnaast wordt er een portfolio/link afbeelding op www.VA-Marieke.com geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7 / Uitvoering van de overeenkomst
7.1. VA-Marieke webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door VA-Marieke webdesign zullen worden nagestreefd.
7.2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal VA-Marieke webdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VA-Marieke webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VA-Marieke webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VA-Marieke webdesign zijn verstrekt, heeft VA-Marieke webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4. VA-Marieke webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VA-Marieke webpagina’s kenbaar behoorde te zijn. Dit door middel van duidelijke schriftelijke communicatie.
7.5. VA-Marieke webdesign zal de webpagina/site opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 8 / Wijzigingen en meerwerk
8.1. Indien VA-Marieke webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan VA-Marieke webdesign worden vergoed volgens het van tevoren afgesproken bedrag. VA-Marieke webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal VA-Marieke webdesign opdrachtgever  van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
8.3. Na het goedkeuren van de offerte en de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
8.4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor VA-Marieke webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9 / Duur en beëindiging  
9.1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
9.2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
9.3. VA-Marieke webpagina’s kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VA-Marieke webpagina’s gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
9.4. VA-Marieke webpagina’s heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens VA-Marieke webpagina’s niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. VA-Marieke webpagina’s zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van VA-Marieke webpagina’s kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10 / Levering en levertijd  
10.1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
10.2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
 

Artikel 11 / Copyright  
11.1. Alle aan VA-Marieke webdesign verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
11.2. Alle door VA-Marieke webdesign ontwikkelde webpagina’s/sites en promotiematerialen kunnen door VA-Marieke wedesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
11.3. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

Artikel 12 / Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. VA-Marieke webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
12.2. De aansprakelijkheid van VA-Marieke webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13 / Overmacht  
13.1. In geval van overmacht is VA-Marieke webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
13.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
13.3. VA-Marieke webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop VA-Marieke webpagina’s geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14 / Diverse bepalingen  
14.1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
14.2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.3. VA-Marieke webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: www.VA-Marieke.com. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
14.4. VA-Marieke webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15 / Derden  
15.1. VA-Marieke webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door VA-Marieke webdesign doorgevoerd.
15.2. VA-Marieke webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.


Artikel 16 / Eigendomsvoorbehoud 
16.1. De Opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan VA-Marieke webdesign. - Opdrachtgever is en blijft eigenaar van de door Opdrachtgever benodigde gegevens, teksten en fotomateriaal.
Opdrachtgever is eigenaar van de domeinnaam, deze kan na ieder contractjaar worden overgenomen. Hiervoor gelden de kosten die ontstaan door overname van deze domeinnaam.
Opdrachtgever is en blijft eigenaar van de webpagina/site. Overzetten naar Opdrachtgever kan aan het einde van ieder contractjaar schriftelijk worden aangevraagd, zoals in de overeenkomst is afgesproken, tegen een van tevoren af gesproken bedrag.
16.2. De door VA-Marieke webdesign vervaardigde webpagina/site is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van Opdrachtgever.
16.3. Door VA-Marieke webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van VA-Marieke webdesign.

Artikel 17 / Privacy bepalingen 
17.1. Uw persoonsgegevens worden door VA-Marieke webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van VA-Marieke webdesign. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
17.2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. VA-Marieke webdesign verstrekt informatie als naam, adres, emailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Algemene voorwaarden VA-Marieke webdesign / November 2019.1
KVK 75082780

VA-Marieke

Virtual Assistent

Marieke ten Donkelaar

0621577592

Goede herder 8

1251 SN Laren nh

KVK: 75082780
BTW:NL001903556B15 

VaMarieke@gmail.com

© 2020 door Marieke ten Donkelaar.